Pożyczka Płynnościowa POIR 3

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną Umowę Operacyjną na realizację Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR. Do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego zostanie postawiona kwota 70 mln zł.

Od dnia 7 października 2020 r. od godziny 8:00 do dnia 9 października 2020 do godziny 16:00 prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie pożyczki.

Przedsiębiorca może złożyć  wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z załącznikami w jeden z następujących sposobów:

 • w wersji papierowej, składanej osobiście bezpośrednio w siedzibie FG w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 lub w Punkcie Obsługi Klienta w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny 34 (decyduje data wpływu);
 • w wersji papierowej, przesłanej pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską na adres siedziby FG: ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice z dopiskiem „RFPP POIR 3” (decyduje data wpływu);
 • w wersji elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisanej profilem zaufanym ePUAP (decyduje data wpływu wniosku na adres: poir@fgsa.pl);
 • w wersji elektronicznej w formie „dokumentowej – skan” przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy: poir@fgsa.pl, przy czym oryginały dokumentów należy przesłać na adres wskazany w pkt 2 powyżej z dopiskiem „RFPP POIR 3” (decyduje data wpływu wniosku na adres: poir@fgsa.pl pod warunkiem dostarczenia egzemplarza oryginalnego w terminie do 5 dni roboczych),
 • w wersji elektronicznej – za pośrednictwem udostępnionego przez FG Systemu Obsługi Wniosków Elektronicznych (SOWE) <kliknij tutaj> przy czym warunkiem uznania prawidłowości złożenia wniosku za pośrednictwem SOWE jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres mailowy: poir@fgsa.pl w terminie do 5 dni roboczych oświadczenia wygenerowanego przez SOWE wraz z akceptacją wniosku przez Przedsiębiorcę w tym systemie, opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisanego profilem zaufanym ePUAP.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól we Wniosku oraz składanie kompletnych Wniosków wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (dostępnymi na stronie).

Całość  wniosku  należy składać w jednej wiadomości, której wielkość nie może przekroczyć 25 MB.

UWAGA!!! Jedynym adresem e-mailowym, na który można składać wnioski jest poir@fgsa.pl,
wnioski przesłane na inny adres nie będą rozpatrywane!

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczki skierowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nich negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Przypominamy o konieczności wskazania i opisania negatywnych skutków epidemii COVID-19 oraz przedstawienia harmonogramu osiągnięcia poprawy w zakresie płynności i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeznaczenie

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa (dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% kwoty pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy), w tym np.:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
 5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Główne parametry pożyczki

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
 3. jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Funduszu Górnośląskiego S.A.

Kwota pożyczki

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln zł.

Okres finansowania

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty

Spłata Pożyczki wraz z odsetkami i kosztami podlega prawnemu zabezpieczeniu na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A.

Obligatoryjnym prawnym zabezpieczeniem spłaty Pożyczki jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo(a) na rzecz FG do dysponowania rachunkiem(ami) bankowym(i) Pożyczkobiorcy.

W przypadku udzielenia Pożyczki w wysokości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym prawnym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca może jednakże zażądać ustanowienia także innego prawnego zabezpieczenie, jeśli wyniki oceny wniosku o udzielenie Pożyczki i oceny Przedsiębiorcy uzasadniają konieczność jego ustanowienia.

W przypadku udzielenia Pożyczki w wysokości powyżej 100.000,00 zł Pożyczkodawca (oprócz weksla in blanco wystawionego przez Pożyczkobiorcę) – Fundusz Górnośląski S.A. wymaga ustanowienia prawnego zabezpieczenia.

Prosimy o składanie wniosków wraz z odpowiednimi propozycjami zabezpieczenia spłaty.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

Imię (wymagane)

Numer telefonu

Temat rozmowy

Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

X
X
Skip to content