Historia

Fundusz Górnośląski SA utworzono w grudniu 1995 r. na mocy postanowień Kontraktu Regionalnego dla województwa katowickiego. Wspomniana umowa została podpisana przez stronę rządową i społeczną, którą reprezentowali przedstawiciele Sejmiku Samorządowego (ówczesnego województwa katowickiego), związki zawodowe oraz liczne instytucje i organizacje gospodarcze.

Główny celem było stworzenie dogodnych warunków rozwoju regionu na tle dokonujących się w nim znaczących i głębokich zmian oraz przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Na podstawie powyższego Kontraktu powołano między innymi kilkanaście instytucji, których głównym zadaniem było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym czy przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską. Fundusz Górnośląski SA, jako jedna z takich instytucji, utworzony został przez Skarb Państwa, a następnie, w późniejszym okresie, jego akcjonariuszami zostały również niektóre gminy wnoszące do Spółki aporty w postaci nieruchomości.

Głównymi zadaniami, na samym początku działalności Funduszu, stały się rozwój rynku kapitałowego w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Spółka, rozpoczynając swoją działalność, pełniła rolę ważnego instrumentu w łagodzeniu trudnych społecznie skutków transformacji gospodarczej Śląska. Początkowo wspierała rozwój ekonomiczny Śląska przede wszystkim poprzez inwestycje w restrukturyzowane podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami terytorialnymi. Fundusz Górnośląski SA w pierwszym okresie swojej działalności, przypadającym na lata 1996-2001, realizował postawiony przed nim cel, tj. wspierał rozwój gospodarczy w województwie śląskim poprzez:

 • dostarczanie instytucjom regionu odpowiednich narzędzi do usprawniania operacji finansowych oraz obniżania ich kosztów i ryzyka;
 • pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby inwestycji regionalnych;
 • inwestowanie w podmioty gospodarcze w celu zwiększenia ich wartości rynkowej: działalność Funduszu obejmowała inwestycje typu venture capital (start-ups and development) oraz w późniejszym okresie tworzenie lub dokapitalizowanie spółek, które miały pełnić role wyspecjalizowanych instrumentów potrzebnych do realizacji zadań związanych z rozwojem regionalnym, tzw. spółki narzędziowe (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – programy pomocowe, Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA – inwestycje venture capital, Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – lokalny rynek kapitałowy, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., wsparcie przedsiębiorczości);
 • współpracę z samorządami lokalnymi – współdziałanie z gminami, jako ważny element misji firmy, realizowane było poprzez wsparcie dla rozwoju inwestycji komunalnych:
  1. kreowanie i dostarczanie podmiotom regionalnym instrumentów finansowych:
   • emisje obligacji komunalnych,
   • programy emisyjne dla gmin;
  2. zagospodarowanie wniesionych aportów:
   • działalność deweloperska
  3. wspomaganie efektywności procesu zarządzania, doradztwo i szkolenia dla samorządów:
   • analizy finansowe budżetów,
   • studia wykonalności, strategie rozwoju lokalnego, programy ochrony środowiska itp.

Na podstawie decyzji Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2001 r. akcje Funduszu należące do tej pory do Skarbu Państwa przekazane zostały Województwu Śląskiemu.

Z biegiem czasu, wraz z rozwojem rynku kapitałowego, również i misja Funduszu uległa przeobrażeniu i dzisiaj koncentruje się na finansowym wsparciu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu zarówno środków własnych, jak i pochodzących z programów unijnych. Przedmiotem obecnej działalności Funduszu zgodnie ze Statutem jest m.in.:

 • realizacja zadań o charakterze publicznym, powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
 • prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym, mających na celu inicjowanie, wspieranie i  promowanie rozwoju przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych,
 • pozyskiwanie i zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania, w  szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonymi na przedsięwzięcia rozwojowe,
 • wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez ich promocję i  pomoc w poszukiwaniu partnerów  gospodarczych,
 • przyciąganie kapitału zewnętrznego dla finansowania inwestycji w  województwie śląskim,
 • tworzenie regionalnego rynku kapitałowego,
 • powiększanie kapitału własnego przez emitowanie akcji, obligacji, certyfikatów lub innych papierów wartościowych,
 • obejmowanie i nabywanie udziałów i akcji przedsiębiorstw oraz zarządzanie nimi w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej,
 • nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych,
 • nabywanie nieruchomości i ruchomości w celu ich gospodarczego wykorzystania lub zbycia,
 • świadczenie usług leasingowych, faktoringowych oraz innych usług finansowych, z wyłączeniem czynności bankowych,
 • współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań Spółki,
 • finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych.

Swoje zadania Fundusz Górnośląski realizuje zarówno poprzez własną działalność, jak i Spółki Grupy Kapitałowej.

Obecnie, wartość kapitału akcyjnego Funduszu Górnośląskiego SA to 131.567.320,00 PLN. Wartość aktywów jest znacznie wyższa i wyniosła na koniec 2018 roku 236.024.000,00 PLN. Z tej kwoty 180.200.000,00 PLN stanowiły kapitały obsługiwanych wyodrębnionych funduszy pożyczkowych. Pozostałe składniki majątku Spółki to: nieruchomości, udziały i akcje w spółkach zależnych, wierzytelności z tytułu nabytych dłużnych instrumentów finansowych oraz środki pieniężne.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content