Informujemy, że program został zakończony. W ramach “Rozpocznij działalność – pożyczymy Ci sukcesu” udzielono 623 pożyczek (utworzono 623 nowych działalności gospodarczych) na kwotę 25 363 000,00 zł.

Rozpocznij działalność – pożyczymy Ci sukcesu

Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach projektu: Rozpocznij działalność – poŻyczymy Ci sukcesu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 1. mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego,
 2. ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki,
 4. nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

Oprocentowanie

Stałe – 0,25% w skali roku.

Kwota pożyczki

Od 10.000 zł do 50.000 zł.

Przeznaczenie

Na sfinansowanie celów obrotowych, inwestycyjnych lub obrotowo-inwestycyjnych bezpośrednio związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej obejmujących:

 1. zakup nieruchomości,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów),
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym,
 6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
 7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
 8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Struktura finansowania

Finansowanie wydatków pożyczką nie wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego.

Okres finansowania

Do 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

Dane kontaktowe

Punkt Obsługi Klienta
tel.: +48 32 723 31 10
e-mail: pok@fgsa.pl

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content