Pożyczki inwestycyjne

UWAGA!!!

Fundusz Górnośląski S.A. informuje, że z dniem 26.01.2024 roku rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki innowacyjnej.

Dla kogo?

Pożyczki skierowane są do mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich Przedsiębiorców posiadających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie następujące kryteria:

 1. w dniu jej udzielenia Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych Komisji dotyczących pomocy państwa na ratowanie
  i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz UE C 249/1 z 31.07.2014),
 2. Przedsiębiorca nie podlega Wykluczeniu,
 3. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy,
 4. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą – najpóźniej w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, na terenie Regionu siedzibę (zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Regionu.

Na jaki cel?

Pożyczki udzielane są kwocie od 50.000,00 – 1.000.000,00 zł na cele inwestycyjne o charakterze innowacyjnym[1], w tym na wkład własny do instrumentów dotacyjnych w ramach programów NCBiR, programu regionalnego lub innych programów wspierających sektor MŚP.

Finansowaniu podlegają projekty wpisujące się Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego2

Pożyczka może finansować do 100% Wydatków Przedsiębiorcy.

Pożyczka może być przeznaczona na finasowanie kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizowaną Inwestycją do wysokości 15 % kwoty Pożyczki.

[1]  w szczególności na rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z działalnością innowacyjną. Podręcznik OSLO 2018 – międzynarodowy podręcznik metodologiczny  z dziedziny badań statystycznych innowacji dostępny pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/podrecznik-oslo-2018,18,1.html

2Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego – dostępne pod adresem internetowym: https://ris.slaskie.pl/czytaj/regionalne_inteligentne_specjalizacje_wsl_ris

Na jakich warunkach?

Oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe, już od 2,84%*

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy.

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi  12 miesięcy.

 • wg. stanu na dzień 25.01.2024 roku stopa bazowa ogłaszana przez KE dla Polski wynosi 5,68%

Sposób zapłaty

W ratach miesięcznych.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z załącznikami w formie papierowej, bezpośrednio w placówce FG w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 lub w Katowicach przy Al. Walentego Roździeńskiego 188, lub w Punkcie Obsługi Klienta w Częstochowie przy Al. Najświętszej Maryi Panny 34.

Załączniki należy dołączyć do wniosku i dostarczyć w wersji papierowej do Funduszu Górnośląskiego S.A.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content