Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na pozyskanie dotacji

Nabory dla firm prowadzących działalność w województwie śląskim:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Projekty polegają na wynalezieniu innowacyjnej technologii/innowacyjnego produktu/usługi, przeprowadzeniu prac badawczych i komercyjnym wdrożeniu wyników tych prac.

Dla kogo: Przedsiębiorstwa oraz partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi. Możesz mieć maksymalnie dwóch partnerów i mogą nimi być: jednostki naukowe, uczelnie i instytuty badawcze.

Nabór od 25.01-18.04.2024

Alokacja: 376 025 000,00 zł

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także partnerstwa przedsiębiorstw lub partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.

 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne Działanie 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP

Dla kogo: Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Nabór od 14.03-23.04.2024

Alokacja: 66 750 000,00 zł

Głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wdrożenie innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Premiowane będą projekty, które cechować się będą innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników.

Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, które są niezbędne do realizacji i utrzymania inwestycji ujętej we wniosku, a także w zakresie usług doradczych. Przedsiębiorstwa aplikujące w ramach naboru muszą nieprzerwanie funkcjonować na moment złożenia wniosku na rynku co najmniej 3 lata. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej wynika z wpisu do CEIDG lub z dokumentu potwierdzającego formę prawną przedsiębiorstwa.

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA TRANSFORMACJĘ

(podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

 • Działanie 10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Dla kogo: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa

Nabór od 31.01-19.03.2024

Alokacja: 169 740 924,60 zł

Wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne. Wsparcie skierowane będzie na działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptacja.

Tereny takie to w szczególności:

1) tereny poprzemysłowe, w tym pogórnicze, wskazane w bazie OPI TPP 2.0 i kolejnych aktualizacjach bazy;

2) tereny, które przestały być miejscem działalności przemysłowej (m.in.wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu i łupków bitumicznych, działalność branż przemysłu charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych, branż powiązanych z sektorem górnictwa) lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej działalności, np. magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych;

3) tereny po zakończonej działalności przemysłowej, zaklasyfikowane obecnie lub uprzednio w ewidencji gruntów i budynków do terenów przemysłowych,  kolejowych, wojskowych wraz z terenami, które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tych działalności;

4) tereny niezurbanizowane, wymagające łagodzenia negatywnych skutków oddziałującej na nie w przeszłości bądź obecnie działalności przemysłowej. Będą to w szczególności zlikwidowane szyby, hałdy/składowiska, nieczynne osadniki, bocznice kolejowe, wyrobiska, tereny niestabilne z uwagi na wcześniejsze wydobycie bądź składowanie odpadów np. górniczych, tereny o zanieczyszczonym gruncie.

 • Działanie 10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

(podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Nabór: Czerwiec-lipiec 2024

Alokacja: 222 500 000,00 zł

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie prac badawczo – rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe, nakierowane na proces transformacji. O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych. Realizowane projekty będą musiały być zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).

Dodatkowo wnioskodawca realizując projekt B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie, podniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

W ramach działania wspierane mogą być prace badawcze na rzecz transformacji, których wyniki będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe nakierowane na proces transformacji, realizacja których powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować. Prace B+R mogą być realizowane przez samodzielne przedsiębiorstwa a także przez konsorcja przemysłowo – naukowe i konsorcja przemysłowe. Konsorcjantami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju.

Nabory w programach krajowych:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI – FENG

 • Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny – BGK

Nabór : 25.04-25.07.2024 – MŚP

Alokacja: 660 000 000 zł

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

 • Działanie 1.1 ścieżka SMART – PARP

Nabór : 27.06-24.10.2024 – pojedyncze MŚP

Alokacja: 2 112 000 000 zł

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

 • Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP- PARP

Nabór : 15.10-28.11.2024 – MŚP

Alokacja: 100 000 000 zł

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na  tych rynkach.

Zapraszamy do kontaktu!
Katowice, ul. Sokolska 8
Pon-Pt | 10:00-15:00
tel.: +48 32 723 31 12 wew. 555
e-mail: CFE@fgsa.pl
Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content