podręczna nawigacja

FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020

Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 jest  kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski SA.

Realizowany jest w ramach  działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)  ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 . 

Celem projektu jest  ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw .

Pożyczki dostępne w ramach FUNDUSZU  POŻYCZKOWEGO  SILESIA’2020:

  1. Pożyczka na wsparcie
  2. Pożyczka na rozwój

Pożyczka na wsparcie  może być przeznaczona na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający z rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub z potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa, lub z realizacji nowych projektów, lub z przechodzenia przez przedsiębiorstwo na nowe rynki, lub na nowe rozwiązania.

Pożyczka na rozwój może być przeznaczona na finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych z rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa lub z realizacją nowych projektów, lub z przechodzeniem przez przedsiębiorstwo na nowe rynki, lub na nowe rozwiązania.

Pożyczka na wsparcie oraz pożyczka na rozwój są udzielane na warunkach preferencyjnych i stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis . 

Wysokość pożyczki

Pożyczka na wsparcie udzielana jest w kwocie od 200.000 zł do 1.000.000 zł

Pożyczka na rozwój udzielana jest w kwocie od 1.000.000 zł do 4.000.000 zł

Struktura finansowania

Pożyczka udzielona na wsparcie nie wymaga udziału środków własnych Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia.

Pożyczka udzielona na rozwój wymaga wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości finansowanych wydatków.

Okres kredytowania

Pożyczka na wsparcie może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Pożyczka na rozwój może być udzielana na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy.

Pliki do pobrania

Baner

loading pl en