podręczna nawigacja

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorcówFundusz Górnośląski SA wystawia promesy udzielenia Pożyczki przy składaniu wniosków o dotację z funduszy Unii Europejskiej. Za wystawienie promesy udzielenia pożyczki pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości od 0,2% kwoty pożyczki nie mniej niż 500 zł. 

Fundusz Górnośląski S.A. przedstawia kolejną ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego utworzonego w ramach Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Program ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”.

O PROGRAMIE

Linia pożyczkowa przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?

Wnioskodawca chcący otrzymać pożyczkę musi być:

  • mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie  ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

  • zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części.
  • inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzona działalnością gospodarczą.

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka udzielana jest w kwocie:
Od 10 tysięcy złotych do 600 tysięcy złotych.

STRUKTURA FINANSOWANIA

W przypadku zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wymagany udział środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia.

Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką.

OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 3 miesięcy.

Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 84 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Pożyczki oprocentowane są wg stopy referencyjnej ogłaszanej przez Komisję Europejską powiększonej o marżę.


SPOSÓB SPŁATY

  • spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych;
  • spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Funduszu Górnośląskim S. A., ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice, pod numerami telefonów 032 201-00-41, 032 200-84-00, 032 200-84-48, 032 200-84-21, 032 200-84-61, pod adresem e-mail: RFP@fundusz-silesia.pl oraz na stronie internetowej Pliki do pobrania, gdzie dostępny jest Regulamin pożyczki oraz Wniosek wraz z wykazem dokumentów, koniecznych do uzyskania pożyczki.

Pliki do pobrania

 

 

 

loading pl en