podręczna nawigacja

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach realizuje projekt „Firma bez barier” dla osóbktóre planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu uczestnicy/czki mogą otrzymać wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotną dotację na założenie i rozwój firmy w wysokości około 23 tys. zł oraz finansowe wsparcie pomostowe maksymalnie 1850 zł przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka); osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach. Wyłączony jest udział osób, które posiadały wpis do CEIDG lub były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz trwających naborach

loading pl en