podręczna nawigacja

Patronat

ZASADY OBEJMOWANIA PATRONATU PRZEZ FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A. W KATOWICACH

Fundusz Górnośląski S.A. może objąć patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działalności statutowej oraz przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.

 

I. Informacje ogólne

1. W celu ubiegania się o patronat FG S.A. organizator przedsięwzięcia powinien:

  • na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem skierować do FG S.A. wniosek o objęcie patronatem
  • dołączyć do pisma wypełniony formularz zgłoszeniowy o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez FG S.A.
  • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji FG S.A.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne - zawierające pismo przewodnie wraz z formularzem

3. Dokumenty należy przesłać obowiązkowo w formie papierowej na adres:

 

Fundusz Górnośląski S.A.
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

Z dopiskiem „ wniosek o patronat”

 Kontakt:
Wioletta Tkocz

tel. (32) 200 84 57
e- mail: w.tkocz@fgsa.pl

4. Patronat udzielony przez FG S.A. jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy. Nie oznacza deklaracji osobistego udziału przedstawiciela FG S.A. w wydarzeniu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego

5. Udział w przedsięwzięciu przedstawiciela FG S.A., wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz / lub na temat zbieżny z tematyką imprezy będzie przedmiotem odrębnych ustaleń

6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję

7. W przypadku wniosków o udział Zarządu FG S.A. w Komitecie Honorowym / Kapitule procedura jest analogiczna

 

II. Informacje szczegółowe

1. Organizator, który otrzymał patronat FG S.A., ma prawo do wykorzystania logo FG S.A. w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy)

2. Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo FG S.A. podlegają każdorazowo akceptacji FG S.A.

3. FG S.A. oferuje organizatorom imprez objętych patronatem następujące formy promocji:

  • zamieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej FG S.A.
  • zamieszczenie odnośnika strony internetowej organizatora przedsięwzięcia, na której znajdują się informacje dotyczące wydarzenia lub do strony internetowej przedsięwzięcia
  • rozesłanie drogą elektroniczną przez FG S.A., informacji o organizowanym przedsięwzięciu do ośrodków KSU, RIF
  • uzyskanie materiałów informacyjnych o FG S.A., realizowanych programach w wersji elektronicznej oraz bezpłatnych materiałów informacyjnych FG S.A. w zależności od ich dostępności

4. Informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem przekazana zostanie do organizatora w formie pisemnej.

5. Odmowa patronatu nie wymaga żadnego uzasadnienia

6. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do przedłożenia informacji o realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia, którego patronatem był Fundusz Górnośląski S.A.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

loading pl en