podręczna nawigacja

Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu


* * *

Szanowni Państwo

Fundusz Górnośląski SA uprzejmie informuje, że w stałej  ofercie posiada preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowaną  ramach programu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu.

W związku z wygaśnięciem w dniu 31 marca 2017r. Rozporządzenia MRR z dn. 15 grudnia 2010 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, od dnia 1 kwietnia 2017r podstawą udzielania pomocy publicznej w tym programie jest  „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis”. Od tego dnia wchodzą w życie nowa wersja Regulaminu udzielania pożyczek oraz nowy wzór umowy pożyczki – są one dostępne dla Państwa w zakładce Pliki do pobrania

Fundusz pożyczkowy, z którego realizowane jest to wsparcie, został utworzony w ramach projektu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu dofinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 1. Mieszkańcy województwa śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego,
 2. ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów np. adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki,
 4. nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
 5. charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

 

Wsparcie finansowe w postaci pożyczki:
w kwocie od 10 000,00 do 50 000,00zł
z maksymalnym okresem spłaty 5 lat
i oprocentowaniem 0,25% w skali roku

Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:

 1. zakup nieruchomości,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 5. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym
 6. zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
 7. zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
 8. wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Podstawą ubiegania się o wsparcie pożyczkowe jest złożenie kompletu dokumentów, na który składają się:

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Rozpocznij Działalność – PoŻyczymy Ci Sukcesu”
 2. Biznes plan wg wymaganego wzoru
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków pożyczki na rozpoczęcie działalności
 4. Informacja o wnioskodawcy / poręczycielu – oświadczenie majątkowe
 5. Upoważnienie do sprawdzenia w bazie InfoMonitor
 6. Kopia dowodu osobistego
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis .
 8. Informacja o wcześniej otrzymanej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych

 

Regulamin i wniosek o udzielenie pożyczki (z załącznikami) oraz wzór umowy pożyczki znajdują w zakładce „pliki do pobrania”

Wnioski można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach, ul Sokolska 8; 40-086 Katowice w godzinach od 8,00 do 16,00.

Złożone wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej – wzór karty oceny i standardy oceny – znajdują się w plikach do pobrania

NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundusz Górnośląski SA nie prowadzi usług doradczych w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków.

Z pytaniami dotyczącymi pożyczek prosimy dzwonić pod numery telefonów: 32-20-08-408, 32-20-08-461

 

Dokumenty do pobrania

 

loading pl en