Faktoring

 

Nowa oferta Funduszu Górnośląskiego S.A. dla przedsiębiorstw

Faktoring to forma finansowania bieżącej (operacyjnej) działalności przedsiębiorstwa. Jest usługą polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną instytucję finansową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. 

Kto może wnioskować:

Podmioty uprawnione to przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 roku Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) będący rezydentami stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego, prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, współpracujący z dłużnikiem przez okres nie krótszy niż 6 m-cy.

Rodzaj faktoringu:

 • niepełny (z regresem) - nabywanie od Faktoranta wymagalnych wierzytelności handlowych w ramach limitu faktoringowego. Polega na finansowaniu w wysokości do 100 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta. Wraz z cesją wierzytelności Faktor nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika.
 • możliwość dyskontowania pojedynczych wierzytelności

 Uczestnicy faktoringu:

 • Faktorant (Firma) - dostawca towaru/usługi;
 • Faktor (Instytucja finansująca);
 • Dłużnik (Odbiorca) towaru/usługi;

Schemat faktoringu:
schemat faktoringu
1.Sprzedaż towarów
2. Podpisanie umowy faktoringowej
3. Cesja wierzytelności
4. Finansowanie
5. Spłata wierzytelności
6. Rozliczenie wierzytelności
7. Dochodzenie należności
Korzyści z faktoringu w FG SA:
 • poprawa płynności finansowej firmy;
 • poprawa wskaźników i struktury bilansu;
 • zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej;
 • wzrost obrotów bez angażowania dodatkowych środków własnych;
 • możliwość zaoferowania odbiorcom elastyczniejszych warunków płatności, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności;   
 • dyscyplinowanie odbiorców;
 • zewnętrzne, profesjonalne administrowanie należnościami, czyli ograniczenie kosztów administracyjnych;
 • faktoring nie wpływa negatywnie na wskaźniki zadłużenia
 • proste zabezpieczenia

Gdzie można uzyskać informacje?

Pod numerami telefonów:

32 200 84 00
32 200 84 59
32 200 84 21
32 200 84 34

oraz pisząc na adres:

faktoring@fundusz-silesia.pl

 

Pobierz pliki

loading pl en