podręczna nawigacja

Historia

Historia Funduszu Górnośląskiego S.A.

POWSTANIE Funduszu Górnośląskiego S. A.

Fundusz Górnośląski powstał w grudniu 1995 r. jako podmiot realizujący postanowienia Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego podpisanego przez stronę rządową i stronę społeczną, którą reprezentowali przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców. Głównymi zadaniami Funduszu stał się rozwój rynku kapitałowego w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

Fundusz Górnośląski realizował postawiony przed nim cel poprzez:

 1. Dostarczanie instytucjom regionu odpowiednich narzędzi do usprawniania operacji finansowych oraz obniżania ich kosztów i ryzyka.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby inwestycji regionalnych.
 3. Inwestowanie w podmioty gospodarcze w celu zwiększenia ich wartości rynkowej.

STATUTOWE CELE DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Funduszu zgodnie ze Statutem jest m. in.:

 • restrukturyzacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna podmiotów gospodarczych województwa śląskiego,
 • obejmowanie i nabywanie akcji oraz udziałów zwłaszcza w firmach województwa śląskiego i zarządzanie nimi w celu osiągania maksymalnej efektywności ekonomicznej,
 • nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych,
 • przyciąganie kapitału zewnętrznego dla finansowania inwestycji w województwie śląskim,
 • finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych,
 • administrowanie i zarządzanie środkami przeznaczonymi na przedsięwzięcia restrukturyzacyjne i rozwojowe,
 • współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie zadań Spółki.

Swoje zadania Fundusz Górnośląski realizuje zarówno poprzez własną działalność jak i Spółki Grupy Kapitałowej.

 

HISTORIA Funduszu Górnośląskiego S. A. 

Fundusz Górnośląski S. A. w pierwszym okresie działalności w latach 1996-2001 wspierał rozwój gospodarczy w Województwie Śląskim poprzez:

1) Inwestycje w podmioty gospodarcze

Działalność Funduszu obejmowała inwestycje typu venture capital (start-ups and development) oraz w późniejszym okresie tworzenie lub dokapitalizowanie spółek, które miały pełnić role wyspecjalizowanych instrumentów potrzebnych do realizacji zadań związanych z rozwojem regionalnym, tzw. spółki narzędziowe (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - programy pomocowe, Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. inwestycje venture capital, Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lokalny rynek kapitałowy, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. - wsparcie przedsiębiorczości).

 

2) Współpracę z samorządami lokalnymi

 

Współdziałanie z gminami, jako ważny element misji firmy, realizowane było poprzez wsparcie dla rozwoju inwestycji komunalnych:
 • Kreowanie i dostarczanie podmiotom regionalnym instrumentów finansowych:
 • Emisje obligacji komunalnych,
 • Programy emisyjne dla gmin.
 • Zagospodarowanie wniesionych aportów:
 • Działalność deweloperska
 • Wspomaganie efektywności procesu zarządzania, doradztwo i szkolenia dla samorządów:
 • Analizy finansowe budżetów,
 • Studia wykonalności, strategie rozwoju lokalnego, programy ochrony środowiska itp.

 

Na podstawie decyzji Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2001 r. akcje Funduszu należące do tej pory do Skarbu Państwa przekazane zostały Województwu Śląskiemu.
Z uwagi na wielkość środków, którymi dysponował Fundusz, skoncentrował się on na wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości oraz jednostek samorządu terytorialnego. Taki kierunek działalności przyjęli akcjonariusze, którzy jako długoterminowe cele działalności dla Funduszu określili m. in.:
 • ułatwienie dostępu do kapitału dla podmiotów gospodarczych regionu i jednostek samorządu terytorialnego oraz wspieranie działań mających na celu rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w regionie,
 • świadczenie usług finansowych dla instytucji i podmiotów regionalnych oraz restrukturyzacja podmiotów gospodarczych regionu poprzez spółki Grupy Kapitałowej Funduszu.


OBECNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI


Obecnie wartość kapitału akcyjnego Funduszu Górnośląskiego S.A. to 131 567 320 zł. wpłacony w całości. W przeszłości do realizacji określonych celów Fundusz tworzył tzw. spółki narzędziowe, a sam ograniczał się jedynie do ich nadzoru. Obecnie nowe projekty w ramach zadań statutowych realizowane są głównie w strukturach samej Spółki. Aktualnie Fundusz Górnośląski S. A. realizuje następujące programy:

 1. Śląski Fundusz Pożyczkowy – największy, jak dotąd, program wsparcia finansowego poprzez pożyczki, adresowany do mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego, uzupełniający ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. ŚFP jest efektem wygranego przez FG konkursu na dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ze środków Unii Europejskiej i samorządu woj. śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 1.1.1. Łącznie w ramach konkursu zwycięzcom przyznano kwotę prawie 70 mln zł, z czego 40 mln zł otrzymał FG SA, zaś 20 mln zł – jego spółka zależna, czyli Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy.
 2. Regionalny Fundusz Pożyczkowy, którego celem jest finansowe wspieranie działalności małych przedsiębiorców, absolwentów szkół wyższych, pomaturalnych i średnich rozpoczynających działalność gospodarczą oraz osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą, a także małych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Województwa Śląskiego. Fundusz dysponować ma kapitałem w wysokości łącznie 18,8 mln zł (w tym z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Województwa Śląskiego i Funduszu Górnośląskiego).
loading pl en