podręczna nawigacja

Śląski Fundusz Pożyczkowy

O PROGRAMIE 

Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

RODZAJE POŻYCZEK

 1. Pożyczka na bieżące wydatki
 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne
 3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

 1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

 1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
 6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna stanowiąca pomoc de minimis może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki  udzielana jest  w złotych w kwocie od 25 000 zł do 600 000 zł

Pożyczka na wydatki inwestycyjne oraz preferencyjna pożyczka inwestycyjna udzielane są w złotych w kwocie od 25.000 zł do 1.000.000 zł


STRUKTURA FINANSOWANIA

Pożyczka udzielona na bieżące wydatki nie wymaga udziału środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. 

Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym , w tym preferencyjną pożyczką inwestycyjną wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką.


OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (stanowiąca pomoc de minimis) oprocentowana jest według stałej stawki równej 1% w skali roku.

SPOSÓB SPŁATY

 • spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych,
 • spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.


GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Funduszu Górnośląskim S.A ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice oraz na stronie internetowej Funduszu Górnośląskiego S.A www.fundusz-silesia.pl, w dziale Pliki do pobrania, gdzie dostępne są niezbędne dokumenty.

KONTAKT TELEFONICZNY

(32) 200 84 00, 201 00 12
(32) 201 00 13, 200 84 48

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie https://rpo2007-2013.slaskie.pl/

Pobierz pliki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013

loading pl en