podręczna nawigacja

Dla przedsiębiorców, absolwentów i bezrobotnych

Pożyczki dla małych przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych.

Fundusz Górnośląski S.A. przedstawia ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego utworzonego w ramach Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, skierowaną do średnich, małych lub mikro przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych z województwa śląskiego.

Powołanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego rozszerza ofertę Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Funduszu o nowy instrument, dzięki któremu osoby przedsiębiorcze z województwa śląskiego uzyskają łatwiejszy dostęp do kapitału przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego stanowi realizację przyjętych przez akcjonariuszy kierunków działania Funduszu Górnośląskiego S.A., jakimi jest ułatwienie dostępu do kapitału dla podmiotów gospodarczych regionu oraz wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Wyrażamy nadzieję, że działalność Regionalnego Funduszu Pożyczkowego przyczyni się do rozwoju gospodarczego Regionu, co znajdzie wymierny wyraz w powstaniu nowych miejsc pracy oraz rozwoju istniejących firm.

 

Pożyczki udzielane przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy:

 • są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP,
 • są współfinansowane ze środków budżetu państwa.

 

O PROGRAMIE

Linia pożyczkowa przeznaczona jest dla małych przedsiębiorców działających na terenie województwa śląskiego, absolwentów oraz osób bezrobotnych rozpoczynających na terenie województwa śląskiego działalność gospodarczą.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy dysponuje kwotą 7,2 mln zł. Docelowo kwota ta zostanie znacząco zwiększona.

 

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?

Wnioskodawca chcący otrzymać pożyczkę musi być albo:

 • mikro małym lub średnim przedsiębiorcą, lub
 • absolwentem szkoły wyższej, pomaturalnej i średniej rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, lub
 • osobą bezrobotną rozpoczynającą działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez ponad 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o udzielenie pożyczki.

 

Mikro i małego przedsiębiorcę określa ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.nr 173 poz.1807 z późniejszymi zmianami) spełniający odpowiednie kryteria mikro lub małego przedsiębiorcy określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) [Dz.Urz.UE L 214 z dnia 09.08.2008r.].

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie  ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

 • zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup maszyn i urządzeń , w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części.
 • Inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzona działalnością gospodarczą.

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka udzielana jest w kwocie:

 • Od 10 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, absolwentów oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • Od 10.000,00 złotych do 600.000,00 złotych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie powyżej 12 miesięcy

STRUKTURA FINANSOWANIA

W przypadku zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie jest wymagany udział środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia.

Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką .

 

OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczki na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 3 miesięcy.

Pożyczki na wydatki inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 84 miesięcy z możliwością karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy.

 

OPROCENTOWANIE

Pożyczki oprocentowane są według stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej ustalanej oparciu o zasady określone w Obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 14/6 z dn. 19 stycznia 2008r.]

 

SPOSÓB SPŁATY

 • spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych;
 • spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Funduszu Górnośląskim S. A., ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice, pod numerami telefonów (32) 200 84 00, 201 00 12, (32) 201 00 13, pod adresem e-mail: RFP@fundusz-silesia.pl oraz na stronie internetowej. Pliki do pobrania gdzie dostępny jest Regulamin pożyczki oraz Wniosek wraz z wykazem dokumentów, koniecznych do uzyskania pożyczki.

Pobierz pliki

loading pl en