podręczna nawigacja

Ogłoszenie o IV licytacji nieruchomości- Tarnowskie Góry

ZARZĄD FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. ogłasza sprzedaż w drodze IV licytacji nieruchomości stanowiącej własność Funduszu Górnośląskiego S.A.

Oznaczenie i opis: niezabudowana nieruchomość położona w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Niedziałkowskiego i Bałtyckiej (w pobliżu Aqua Parku), wpisana do księgi wieczystej nr GLIT/00048919/2, działka gruntu o numerze 3238/198 o powierzchni 52 351 m², o przeznaczeniu w rejestrze gruntów RIVb, PsIV, Lz-RIVb, stanowiąca własność Funduszu Górnośląskiego S.A.

Cena wywoławcza wynosi 3 900 000 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) oraz należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Postąpienie: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto lub wielokrotność tej kwoty.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy jednorodzinnej (7ST-MNIII) oraz zabudowy usługowej komercyjnej (15ST-UKI) wraz z teren ulic publicznych klasy lokalnej (3KL1/2) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr XLVIII/551/2009 z dnia 28 października 2009 r.

Miejsce przeprowadzenia licytacji: siedziba Funduszu Górnośląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 8.

Termin przeprowadzenia licytacji: dnia 14 listopada 2018 r., o godz. 12:00.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

  1. wpłacenie wadium przelewem i jego wpływ na konto Funduszu Górnośląskiego S.A do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 15:00, nr rachunku:
    74 1440 1172 0000 0000 0242 4533 w PKO BP O/KATOWICE
    oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. przed rozpoczęciem licytacji. W tytule przelewu należy wpisać: wadium na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach.
  2. przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 3 Regulaminu IV licytacji nieruchomości stanowiącej własność Funduszu Górnośląskiego S.A. z dnia 25 października 2018r.

Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra licytację,
  2. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy licytacji nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu licytacji, jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych od dnia zamknięcia licytacji, bez oprocentowania,
  3. przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra licytację, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, w terminie wskazanym przez Fundusz Górnośląski S.A.

Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia licytacji.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej, koszty świadczeń publicznoprawnych i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela się w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. lub pod numerem telefonu 032-200-84-33 oraz na stronie internetowej Organizatora licytacji pod adresem: www.fgsa.pl

loading pl en