Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

administratorem danych osobowych jest Fundusz Górnośląski S.A., Katowice, („FG SA”) z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-086), ul. Sokolska 8.

FG SA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach związanych z realizacją usług o charakterze finansowym (np. pożyczki, faktoring), usług doradczych i informacyjnych (np. w zakresie prowadzonej oraz planowanej do podjęcia działalności gospodarczej lub zawodowej), usług mających na celu wspieranie przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i zawodowej, głównie z wykorzystaniem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej (m.in. seminaria, szkolenia) oraz wynajmu nieruchomości:

 1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z FG SA, w tym badania wskaźników finansowych i analizy ryzyka, m.in. pożyczkowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO)
 2. Udzielanie odpowiedzi, informacji, konsultacji z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej i planowanej działalności gospodarczej, w tym w ramach organizowanych seminariów i szkoleń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Realizacji umowy zawartej z FG SA (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FG SA wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność FG SA, w tym zwłaszcza w związku z obowiązkami podatkowymi i z zakresu rachunkowości, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. Oceny w związku z tworzeniem modeli ratingowych i statystycznych, w celu poprawy zarządzania ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez FG SA,  w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez FG SA po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 9. Administracji wewnętrznej FG SA, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela pożyczkowego, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Klientowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych mogą być kierowane do Klienta komunikaty marketingowe lub informacyjne za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane Klienta mogą być przekazywane do: biur informacji gospodarczych lub kredytowych, podmiotów realizujących czynności związane z realizacją usług przez FG SA (np. monitoring pożyczek, ewaluacja projektów), banków w zakresie realizacji płatności i innych podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych Klienta na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z FG SA, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zobowiązań umownych, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez FG SA danych osobowych Klienta Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega FG SA. Dane dla celu marketingowego dane są podawane dobrowolnie.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

FG SA powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: dane.osobowe@fgsa.pl.

I Jakie dane osobowe dotyczące Pana/Pani wykorzystujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności.

W zależności od rodzaju usługi możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:

 1. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego i paszportu, narodowość, miejsce i data urodzenia);
 2. dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
 3. sytuacja rodzinna (np. stan cywilny);
 4. status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy);
 5. informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy);
 6. dane bankowe, finansowe i transakcyjne (np. dane rachunku bankowego, posiadane aktywa);

Dane dotyczące Pana/Pani, które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez Pana/Panią lub uzyskane z poniższych źródeł w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych:

 1. publikacje/bazy danych udostępniane przez oficjalne organy (np. dziennik urzędowy, rejestry sądowe lub publiczne, np. KRS, CEIDG, GUS);
 2. nasi klienci lub usługodawcy;
 3. osoby trzecie, takie jak biura informacji gospodarczych lub kredytowych;
 4. strony internetowe/portale zawierające informacje podane przez Pana/Panią (np. Pana/Pani własna strona internetowa);
 5. bazy danych udostępniane publicznie przez osoby trzecie.

II Szczególne przypadki gromadzenia danych osobowych, w tym pośrednie gromadzenie

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy, moglibyśmy posiadać lub posiadaliśmy bezpośrednie stosunki, takich jak potencjalni klienci

Z niektórych przyczyn możemy również gromadzić informacje dotyczące Pana/Pani, podczas gdy nie ma Pan/Pani bezpośrednich stosunków z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Pana/Pani pracodawca przekazuje nam informacje o Panu/ Pani lub Pana/Pani dane kontaktowe są przekazywane przez jednego z naszych klientów, jeżeli jest Pan/Pani na przykład:

 1. członkiem rodziny;
 2. współpożyczkobiorcą/poręczycielem;
 3. przedstawicielem prawnym (pełnomocnictwo);
 4. beneficjentem transakcji płatniczych realizowanych przez naszych klientów;
 5. wynajmującym;
 6. beneficjentem rzeczywistym;
 7. kontrahentem klientów (np. w ramach faktoringu);
 8. udziałowcem spółki;
 9. przedstawicielem podmiotu prawnego (który może być klientem lub dostawcą);
 10. pracownikiem usługodawcy i partnera handlowego,

III Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pana/ Pani dane osobowe?

a) Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne wykorzystujemy Pan/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:

1. przepisy finansowe i podatkowe, zgodnie z którymi:

a) określamy Pana/Pani ocenę ryzyka pożyczkowego i zdolność do spłaty zadłużenia;

b) monitorujemy i raportujemy ryzyko, na jakie może być narażona instytucja;

c) prowadzimy rozliczenia (np. wystawianie faktur);

2. odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy.

3. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4. wypełnianie obowiązków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem powiadamiania;

b) Aby wykonać umowę zawartą z Panem/Panią lub podjąć pewne kroki na Pana/Pani prośbę przed zawarciem umowy

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu zawarcia i wykonania naszych umów, w tym w celu:

1. przekazywania Panu/Pani informacji dotyczących naszych produktów i usług;

2. udzielania Panu/Pani pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania;

3. dokonania oceny, czy możemy zaoferować Panu/Pani produkt lub usługę i na jakich warunkach;

c) Aby spełnić nasze uzasadnione interesy

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszych produktów lub usług, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu:

1. udokumentowania transakcji;

2. zapobiegania nadużyciom;

3. zarządzania informatyką, łącznie z zarządzaniem infrastrukturą i bezpieczeństwem informatycznym;

4. budowy indywidualnych modeli ratingowych i statystycznych, w oparciu o analizę transakcji, na przykład w celu zdefiniowania wyniku oceny ryzyka pożyczkowego;

d) Aby uszanować Pani/Pani decyzję w przypadku, gdy prosiliśmy o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie konkretnych danych

W niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wskazane pierwotnie, poinformujemy Pana/Panią oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/ Pani zgodę.

IV. Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

 1. usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu;
 2. niezależnym partnerom bankowym i gospodarczym, z którymi łączy nas stała współpraca;
 3. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 4. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

V Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Obecnie nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W przypadku transgranicznego przekazywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy opierać się na odstępstwie mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Panem/Panią) lub wdrożymy jedno z poniższych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Pana/Pani danych osobowych:

1. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;

W celu uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń lub szczegółowych informacji na temat ich dostępności, może Pan/Pani wysłać pisemną prośbę zgodnie z p. IX.

VI Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwa obsługa pożyczki czy najmu nieruchomości, ułatwianie zarządzania relacjami z klientem oraz reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy. Na przykład większość informacji dotyczących klienta jest przechowywana przez czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.

VII Jakie prawa przysługują Panu/Pani i w jaki sposób może Pan/Pani z nich skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 2. prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 3. prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją.
 6. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.
 7. prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 8. prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo na poniższy adres lub skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta.

Adres do kontaktu:

Fundusz Górnośląski S.A.
ul. Sokolska 8
40-086 Katowice

Punkt Obsługi Klienta: tel. +48 32 2008400, e-mail: pok@fgsa.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

VIII W jaki sposób można śledzić zmiany wprowadzane do niniejszego powiadomienia?

Ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany wprowadzane w świadczonych przez nas usługach (w celu ich doskonalenia lub dostosowania do wymagań klientów i rynku) niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Klauzuli Informacyjnej. Będziemy informować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.

IX Jak można skontaktować się z nami?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: dane.osobowe@fgsa.pl,  który zajmie się Pana/Pani zapytaniem.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

Imię (wymagane)

Numer telefonu

Temat rozmowy

Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

X
X
Skip to content