Pożyczka Płynnościowa POIR 4

Informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
w konsorcjum z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej,
realizuje Umowę Operacyjną zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na realizację Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR z Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności, wspierającego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
prowadzących działalność gospodarczą
na terenie województwa śląskiego.

Zgodnie z wymienioną wyżej Umową, Konsorcjum w wyżej wymienionym składzie ogłasza trzydniowy nabór wniosków o udzielenie pożyczki.

Nabór będzie trwał
od dnia 19 kwietnia 2023 r. od godziny 8:00
do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00
(elektronicznie do 24:00)
.

Wartość dostępnych środków w bieżącym naborze wynosi 40 mln zł.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z załącznikami wyłącznie w jeden z następujących sposobów:

 • w wersji papierowej – składanej osobiście bezpośrednio w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 oraz w biurze Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45 (decyduje data wpływu),
 • w wersji elektronicznej – za pośrednictwem udostępnionego przez Konsorcjum Generatora Wniosków Elektronicznych na stronie www.plynnosciowa.pl* Skorzystanie z możliwości składania wniosku w Generatorze Wniosków Pożyczkowych wymaga rejestracji i wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Link aktywacyjny zostanie wysłany na adres e-mail użyty podczas rejestracji.

>>> GENERATOR WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH <<<*

Zgodnie z zapisami Regulaminu lista wniosków do oceny będzie układana w sposób chronologiczny (godzina wpływu) z uwzględnieniem następującego rozkładu: miejsca 1-5 wnioski z Generatora Wniosków Pożyczkowych, miejsce 6: wniosek zarejestrowany w Funduszu Górnośląskim S.A. w Katowicach, miejsce 7: wniosek zarejestrowany w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, miejsca 8-12 wnioski z Generatora Wniosków Pożyczkowych, etc.

Jeden Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek o udzielenie Pożyczki.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól we Wniosku oraz składanie kompletnych papierowych Wniosków wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (dostępnymi na stronie).

*UWAGA! W przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej należy przesłać jedynie Wniosek o udzielenie pożyczki, a następnie dostarczyć kompletny Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej w terminie do 5 dni roboczych.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczki skierowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nich negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 lub agresji Rosji na Ukrainę.

Przypominamy o konieczności wskazania i opisania negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub agresji Rosji na Ukrainę oraz przedstawienia harmonogramu osiągnięcia poprawy w zakresie płynności i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej, lub odbudowę przedsiębiorstwa.

Przeznaczenie

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia wniosku pożyczkowego wydatki bieżące, obrotowo-inwestycyjne (dopuszcza się finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości 40% kwoty pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy), w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
 • bieżące raty leasingu, pod warunkiem że udzielony leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Kwota pożyczki

Wartość pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł z zastrzeżeniem, że w przypadku wydatkowania min 30 % kwoty pożyczki na wydatki wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii kwota pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł.

Okres finansowania

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty

Spłata Pożyczki wraz z odsetkami i kosztami podlega prawnemu zabezpieczeniu na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A.

Obligatoryjnym prawnym zabezpieczeniem spłaty Pożyczki jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo(a) na rzecz FG do dysponowania rachunkiem (ami) bankowym(i) Pożyczkobiorcy. Fundusz Górnośląski S.A. wymaga ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia.

Prosimy o składanie wniosków wraz z odpowiednimi propozycjami zabezpieczenia spłaty.

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

 

Informujemy, że w dniu 17 marca 2023 r. została przyjęta jednolita Tabela Prowizji i Opłat.
Tabela obowiązuje we WSZYSTKICH Funduszach pożyczkowych realizowanych przez Fundusz Górnośląski S.A.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Tabeli.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 21 kwietnia 2023 r. zamknięto nabór na wnioski na pożyczki płynnościowe POIR (edycja 2) 2023 r. dla województwa śląskiego, prowadzony przez konsorcjum w składzie Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514.

Złożono 556 wniosków na łączną kwotę 385.520.850,86 zł.

Poniżej publikujemy listę wniosków (podstawową), które zostaną poddane analizie w pierwszej kolejności. Ich łączna wartość odpowiada wartości środków dostępnych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/XII/DIF/514 tj. 40.000.000,00 zł.

Pozostałe wnioski znajdują się na liście rezerwowej.

Z Wnioskodawcami, po rozpoczęciu analizy danego wniosku, kontaktować się będą bezpośrednio  pracownicy Funduszu Górnośląskiego S.A. lub Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Z Wnioskodawcami z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością wniosków będziemy się kontaktować w przypadku niewykorzystania puli środków z listy podstawowej.

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content