Firma bez barier

Projekt dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

*SUBREGION CENTRALNY

W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W projekcie zaplanowano 4 nabory, w każdym zostanie zrekrutowanych 12 osób.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano wstępnie na listopad/grudzień 2017 (1 edycja); styczeń/luty 2018 (2 edycja); marzec 2018 (3 edycja); kwiecień 2018 (4 edycja).

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu wraz z Regulaminem rekrutacji i wzorami wszystkich wymaganych załączników zostaną umieszczone na stronie internetowej na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie.

Nabór uczestników do projektu będzie trwał minimum 10 dni roboczych.
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu: Procedura naboru będzie kilkuetapowa:

 • Analiza przesłanych dokumentów pod kątem zgodności z wymogami formalnymi
 • Analiza zgłoszeń pod kątem przedstawionego pomysłu na własną działalność
 • Rozmowy z wybranymi kandydatami

O wyborze do projektu nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, lecz ocena gotowości i predyspozycji kandydata/-tki do założenia działalności gospodarczej oraz ocena szans powodzenia działalności na rynku. Osoba zakwalifikowana do projektu bierze udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe).

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

 • Usługi doradczo-szkoleniowe:
  • szkolenia w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (do 40h)
  • opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu)
  • doradztwo specjalistyczne
 • Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 398 zł, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • reklama
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne
  • środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA)
  • inne wydatki związane z uruchomieniem firmy (wyposażenie)
 • Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1850 zł x 6/12  miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

WW. katalog może ulec zmianie, po ostatecznej weryfikacji regulaminu przyznawania wsparcia finansowego, przez WUP w Katowicach.

OKRES I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 

 01.10.2017 ? 30.09.2019

 • Biuro projektu mieścić się będzie w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17. Spotkania  szkoleniowe i doradcze będą odbywały się w Katowicach

1. Jakie są najczęstsze błędy formalne przy składaniu formularza rekrutacyjnego ?

– brak 2 podpisów w wyznaczonych miejscach (pod formularzem i pod oświadczeniami)
– brak parafek na każdej stronie formularza rekrutacyjnego
– puste/niewypełnione pola w formularzu rekrutacyjnym
– brak lub nieprawidłowo zaznaczone oświadczenia na końcu formularza rekrutacyjnego

2. W oświadczeniach ? jak prawidłowo zaznaczyć punkt 4, żeby spełnić kryterium formalne ?

Oświadczam, że zawiesiłem(am) / nie zawiesiłem(am)* prowadzenia działalności na podstawie
odrębnych przepisów.

3. Czy do formularza rekrutacyjnego dołączamy jeszcze jakieś dokumenty ?

Nie. W pierwszym etapie rekrutacji składamy wyłącznie formularz rekrutacyjny, bez załączników.

4. Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń ?

Nie. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na zakwalifikowanie się do projektu. Nabór będzie prowadzony przez cały okres określony
w ogłoszeniu o naborze.

5. W oświadczeniu nr 11 ? co zaznaczyć jeśli nie otrzymałem wcześniej pomocy publicznej ?

Proszę wpisać ?0? lub ?-? w wykropkowanym miejscu

Oświadczam, że otrzymałem(am) w przeszłości pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów
kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach projektu, w wysokości ?0?euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy?

6. Siedzibę firmy będę miał w mieszkaniu, czy mogę pokryć z dotacji koszty prac remontowych?

Wyklucza się zakup prac remontowych i budowlanych lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe Uczestnika projektu lub w celu najmu lub dalszej sprzedaży. Celem zaplanowanych przez Uczestnika projektu kosztów prac remontowych i budowlanych powinno być wyłącznie dostosowanie budynków i pomieszczeń do rodzaju prowadzonej działalności.

7. Czy ktoś mógłby mi sprawdzić wniosek rekrutacyjny przed jego złożeniem ?

Istnieje możliwość tylko weryfikacji FORMALNEJ wniosku (podpisy, parafy, prawidłowość zaznaczenia oświadczeń). Osoby zainteresowane zapraszamy do pokoju 411, w godz. 8-14.

8. 9 miesięcy temu prowadziłem tzw. ?działalność w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości? ? czy
mogę aplikować do projektu ?

Osoba działająca w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości pomimo braku wpisu do CEIDG prowadzi działalność gospodarczą w warunkach rynkowych, w związku z czym nie może być uznana za osobę bierną/nieaktywną zawodowo. Nie jest możliwe udzielenie wsparcia osobie, która prowadziła działalność w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

9. Jestem na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Czy mogę aplikować ?

Nie. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim są uznawane za osoby pracujące.

10. Dostałem bardzo dużo punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego, a po rozmowie z doradcą zawodowym
nie dostałem się do projektu. Dlaczego ?

Punkty uzyskane na ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych decydują wyłącznie o zakwalifikowaniu na rozmowę z doradcą zawodowym. Natomiast ostatecznego wyboru uczestników dokonuje się wyłącznie na podstawie sumy wyniku rozmowy z doradcą zawodowym (maksymalnie 50 punktów), testów (maksymalnie 30 punktów) oraz przyznanych dodatkowych punktów premiujących (maksymalnie 3 punkty).

11. Czy mogę się odwołać od wyniku rozmowy z doradcą zawodowym ?

Zgodnie z §10p.10 ?Regulaminu Rekrutacji? kandydat ubiegający się o udział w projekcie nie ma prawa wniesienia odwołania od wyniku rozmowy z doradcą zawodowym.

Poniżej lista prezentująca wyniki naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wyniki naboru:

Poniżej lista prezentująca wyniki naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wyniki naboru: 

Poniżej lista prezentująca wyniki naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wyniki naboru: 

Poniżej lista prezentująca wyniki naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wyniki naboru: 

Poniżej lista prezentująca wyniki naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ? IV edycja

Treść ogłoszenia wynikach naboru: 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Firma bez barier”

Treść ogłoszenia o naborze: 

informujemy, iż kolejny nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Firma bez barier? będzie prowadzony w terminie od 25 października do 8 listopada 2018r.

Treść ogłoszenia o naborze: 

Poniżej listy prezentujące wyniki naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

Informujemy, iż kolejny nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Firma bez barier” będzie prowadzony w terminie od 30 sierpnia do 7 września 2018r.

Treść ogłoszenia o naborze: 

Informujemy, iż pierwszy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Firma bez barier? będzie prowadzony w terminie od 8 do 14 sierpnia 2018r.

Treść ogłoszenia o naborze: 

Informujemy, iż czwarty nabór biznesplanów w ramach projektu “Firma bez barier? będzie prowadzony w terminie od 18 do 27 lipca 2018 r. zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Treść ogłoszenia o naborze: 

UWAGA: Informujemy, iż czwarty nabór biznesplanów w ramach projektu “Firma bez barier? został przedłużony do dnia 3 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż trzeci nabór biznesplanów w ramach projektu “Firma bez barier? będzie prowadzony w terminie od 10 do 17 lipca 2018 r. zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Treść ogłoszenia o naborze: 

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w IV naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn:

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w IV naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn, po procedurze odwoławczej:

Przedstawiamy listę rankingową po rozmowie z doradcą zawodowym. Punktacja uwzględnia dodatkowe punkty premiujące:

Informujemy, iż drugi nabór biznesplanów w ramach projektu “Firma bez barier? będzie prowadzony w terminie od 6 do 12 czerwca 2018 r. zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Treść ogłoszenia o naborze: 

Informujemy, iż pierwszy nabór biznesplanów w ramach projektu “Firma bez barier? będzie prowadzony w terminie od 7 do 11 maja 2018 r. zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Treść ogłoszenia o naborze: 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu “Firma bez barier?.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 12 do 30 kwietnia 2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach


*SUBREGION CENTRALNY

W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy. 

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 • Blok szkoleniowo ? doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

Do Projektu (w IV naborze) zostanie przyjętych 12 osób. 

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacji i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl oraz poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 12 do 30 kwietnia 2018 r., w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do projektu ?Firma bez barier”:
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice lub
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: firma@oddzial.fgsa.pl

Szczegółowy opis składania dokumentów zgłoszeniowych opisano w §7 Regulaminu Rekrutacji (dołączony poniżej).

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Roman Pełka ? Kierownik Projektu
tel.: 32 72 85 962
email: firma@oddzial.fgsa.pl


UWAGA: przed złożeniem formularza rekrutacyjnego zachęcamy do zapoznania się z FAQ ?? 

Dokumenty do pobrania:

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w III naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn:

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w III naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn, po procedurze odwoławczej:

Przedstawiamy listę rankingową po rozmowie z doradcą zawodowym. Punktacja uwzględnia dodatkowe punkty premiujące:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu “Firma bez barier?.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 16 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach


*SUBREGION CENTRALNY

W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy. 

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 • Blok szkoleniowo ? doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

Do Projektu (w III naborze) zostanie przyjętych 12 osób. Łącznie w całym projekcie zrekrutujemy 48 osób (4 nabory po 12 osób). 

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacji i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl oraz poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 16 do 30 marca 2018 r., w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do projektu ?Firma bez barier”:
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice lub
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: firma@oddzial.fgsa.pl

Szczegółowy opis składania dokumentów zgłoszeniowych opisano w §7 Regulaminu Rekrutacji (dołączony poniżej).

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Roman Pełka ? Kierownik Projektu
tel.: 32 72 85 962
email: firma@oddzial.fgsa.pl


UWAGA: przed złożeniem formularza rekrutacyjnego zachęcamy do zapoznania się z FAQ ?? 

Dokumenty do pobrania:

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w II naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn:

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w II naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn, po procedurze odwoławczej:

Przedstawiamy listę rankingową po rozmowie z doradcą zawodowym. Punktacja uwzględnia dodatkowe punkty premiujące:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu “Firma bez barier?.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 9 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach


*SUBREGION CENTRALNY

W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy. 

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 • Blok szkoleniowo ? doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

Do Projektu (w II naborze) zostanie przyjętych 12 osób. Łącznie w całym projekcie zrekrutujemy 48 osób (4 nabory po 12 osób). 

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacji i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl oraz poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 9 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r., w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do projektu ?Firma bez barier”:
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice lub
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: firma@oddzial.fgsa.pl

Szczegółowy opis składania dokumentów zgłoszeniowych opisano w §7 Regulaminu Rekrutacji (dołączony poniżej).

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Roman Pełka ? Kierownik Projektu
tel.: 32 72 85 962
email: firma@oddzial.fgsa.pl


UWAGA: przed złożeniem formularza rekrutacyjnego zachęcamy do zapoznania się z FAQ ?? 

Dokumenty do pobrania:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu “Firma bez barier?.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 22 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

*SUBREGION CENTRALNY

W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy. 

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 • Blok szkoleniowo ? doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

Do Projektu (w I naborze) zostanie przyjętych 12 osób. Łącznie w całym projekcie zrekrutujemy 48 osób (4 nabory po 12 osób). 

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacji i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl oraz poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 22 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018 r., w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do projektu ?Firma bez barier”:
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice lub
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: firma@oddzial.fgsa.pl

Szczegółowy opis składania dokumentów zgłoszeniowych opisano w §7 Regulaminu Rekrutacji (dołączony poniżej).

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Roman Pełka
tel.: 32 72 85 962
email: firma@oddzial.fgsa.pl

UWAGA: przed złożeniem formularza rekrutacyjnego zachęcamy do zapoznania się z FAQ ??

Dokumenty do pobrania:

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w I-szym naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn:

Przedstawiamy listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych do projektu ?Firma bez barier?, jakie wpłynęły w I-szym naborze, w podziale na kobiety i mężczyzn, po procedurze odwoławczej:

Przedstawiamy listę rankingową po rozmowie z doradcą zawodowym. Punktacja uwzględnia dodatkowe punkty premiujące:

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content