Dotacje na 50+

Projekt dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą

Cel projektu

Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Kto może być uczestnikiem?

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby po 50 roku życia
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

Planowana działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie woj. Śląskiego i nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis (górnictwo, rolnictwo, rybołówstwo oraz w ograniczonym zakresie transport).

Bezpłatne formy wsparcia dla uczestników:

Usługi doradczo-szkoleniowe:

 • szkolenia w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (do 40h)
 • opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu)
 • doradztwo indywidualne (ok. 16h na osobę)

Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1700 zł x 12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 000 zł, którą można przeznaczyć na:

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • koszty informacji i promocji
 • środki obrotowe
 • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
 • środki transportu
 • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy

Okres realizacji projektu

01.06.2017 ? 31.05.2019

Miejsce realizacji projektu

Biuro projektu mieścić się będzie w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17. Spotkania szkoleniowe i doradcze będą odbywały się również w Katowicach.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie dwukrotnie. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu: Procedura naboru będzie kilkuetapowa:

 • Analiza przesłanych dokumentów pod kątem zgodności z wymogami formalnymi
 • Analiza zgłoszeń pod kątem przedstawionego pomysłu na własną działalność
 • Rozmowy z wybranymi kandydatami

O wyborze do projektu nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, lecz ocena gotowości i predyspozycji kandydata/-tki do założenia działalności gospodarczej oraz ocena szans powodzenia działalności na rynku.

Osoba zakwalifikowana do projektu bierze udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu. Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej z ogłoszeniem o naborze.

Planowany harmonogram realizacji działań

 • lipiec-sierpień/wrzesień 2017 – rekrutacja do projektu I grupy uczestników
 • październik 2017 – szkolenie dla I grupy uczestników projektu
 • październik – styczeń 2017 – doradztwo dla I grupy uczestników projektu, przygotowywanie wniosków o dotację
 • grudzień 2017/styczeń – luty 2018 – składanie wniosków o dotację przez I grupę uczestników projektu uruchamianie wypłaty dotacji i jej rozliczanie
 • październik – grudzień 2017 – rekrutacja do projektu II grupy uczestników
 • styczeń 2018 – szkolenie dla uczestników II grupy projektu
 • styczeń – grudzień 2018 – wypłata wsparcia pomostowego dla I grupy uczestników
 • luty – marzec 2018 – doradztwo dla uczestników II grupy projektu, przygotowywanie wniosków o dotację
 • kwiecień – maj 2018 – składanie wniosków o dotację i wsparcie pomostowe przez II grupę uczestników projektu
 • maj – czerwiec 2018 – uruchamianie wypłaty dotacji i jej rozliczanie dla II grupy uczestników
 • maj 2018 – kwiecień 2019 – wypłata wsparcia pomostowego dla II grupy uczestników
 • styczeń 2018 – marzec 2019 – doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu

Wsparcie finansowe (dotacja) można przeznaczyć na:

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • reklama
 • środki obrotowe
 • prace remontowo-adaptacyjne
 • środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA)
 • inne wydatki związane z uruchomieniem firmy (wyposażenie)

Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
 • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
 • koszty wynajmu pomieszczeń
 • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
 • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
 • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
 • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych
 • Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Planowane efekty:

28 zarejestrowanych działalności gospodarczych

Wartość projektu: 1 558 805,92
Wkład Funduszy Europejskich: 1 365 910,56

Kontakt w sprawie projektu

tel.: +48 32 72 85 968
email: biznes@oddzial.fgsa.pl

Projekt Dotacje na 50+ realizowany jest przez Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020 Promocja samozatrudnienia.

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu “Dotacje na 50+”. Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 17 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą, spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby po 50 roku życia
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Blok szkoleniowo ? doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Do Projektu (I nabór) zostanie przyjętych 14 osób: 7 kobiet i 7 mężczyzn.

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem zgłoszeniowym i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 17 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r., w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do projektu ?Dotacje na 50+”:
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje50@oddzial.fgsa.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wykaz załączników:

  1. Biznesplan przedsiębiorstwa
  2. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego
  3. Oświadczenia
  4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
  5. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
  6. Karta oceny formalnej biznesplanu
  7. Karta oceny merytorycznej biznesplanu
  8. Standardy oceny biznesplanów
  9. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
  10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
  12. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
  13. Oświadczenie współmałżonka z wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań
  14. Oświadczenie o wydatkowaniu środków
  15. Rozliczenie wsparcia finansowego (szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług)
  16. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego
  17. Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego / przedłużonego wsparcia pomostowego
  18. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych
  19. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
  20. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego
  21. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego
  22. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
  23. Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
  24. Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo ? doradczych (po rozpoczęciu działalności  gospodarczej w ramach projektu)
  25. Rozliczenie wsparcia pomostowego

Przedstawiamy listę rankingową formularzy zgłoszeniowych do projektu “Dotacje na 50+”, jakie wpłynęły w I-szym naborze:

Przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu “Dotacje na 50+? w wyniku rozmów rekrutacyjnych, w podziale na kobiety i mężczyzn.

Informujemy, iż pierwszy nabór biznesplanów w ramach projektu “Dotacje  na 50+” będzie prowadzony w terminie od 8 grudnia do  20 grudnia  2017 r.

Treść ogłoszenia o naborze:

Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla I grupy uczestników projektu:

Informujemy, iż pierwszy nabór biznesplanów w ramach projektu “Dotacje  na 50+” będzie prowadzony w terminie od 8 grudnia do  20 grudnia  2017 r.

Treść ogłoszenia o naborze:

Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla I grupy uczestników projektu:

Informujemy, iż pierwszy nabór wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu “Dotacje na 50+” będzie prowadzony w terminie od dnia 25 kwietnia 2018r. do dnia 30 kwietnia 2018r.

Treść ogłoszenia o naborze:

Informujemy, iż pierwszy nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu “Dotacje na 50+” dla uczestników wyłonionych w I naborze, będzie prowadzony w terminie od dnia 06 do dnia 08 sierpnia 2018r.

Treść ogłoszenia o naborze:

Informujemy, iż drugi nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu “Dotacje na 50+” dla uczestników wyłonionych w I naborze, będzie prowadzony w terminie od dnia 19 do dnia 23 października 2018r.

Treść ogłoszenia o naborze:

Prezentujemy listę rankingową wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone dla II grupy uczestników projektu:

Prezentujemy listę rankingową wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone dla I grupy uczestników projektu:

Informujemy, iż drugi nabór wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu “Dotacje na 50+” będzie prowadzony w terminie od dnia 13 czerwca 2018r. do dnia 15 czerwca 2018 r.

Treść ogłoszenia o naborze:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu “Dotacje na 50+”. Nabór będzie prowadzony w terminie od 13 listopada 2017 r. do dnia 10 stycznia 2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą, spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby po 50 roku życia
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Blok szkoleniowo ? doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Do Projektu zostanie przyjętych 14 osób (w II naborze do projektu wprowadzono zmianę w Regulaminie rekrutacji ? sporządzona będzie jedna lista rankingowa, łącznie dla kobiet i dla mężczyzn).

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem zgłoszeniowym i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 10 stycznia 2018 r., w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do projektu ?Dotacje na 50+”:
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje50@oddzial.fgsa.pl 

 

Dokumenty do pobrania:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza dodatkowy nabór (nabór uzupełniający do II naboru) uczestników do projektu “Dotacje na 50+”. Nabór będzie prowadzony od dnia 17 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r..

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą, spełniające łącznie następujące warunki: 

 • osoby po 50 roku życia
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 • Blok szkoleniowo ? doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem zgłoszeniowym i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do projektu ?Dotacje na 50+”:
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: biznes@oddzial.fgsa.pl
 • KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU: 

    tel.: 32 72 85 968
email: biznes@oddzial.fgsa.pl

Do pobrania:

Przedstawiamy listę rankingową formularzy zgłoszeniowych do projektu “Dotacje na 50+”, jakie wpłynęły w II naborze:

Przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu “Dotacje na 50+” w wyniku rozmów rekrutacyjnych:

Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla II grupy uczestników projektu:

Informujemy, iż drugi nabór biznesplanów w ramach projektu “Dotacje na 50+” będzie prowadzony w terminie od 16 do 20 kwietnia 2018 r.

Treść ogłoszenia o naborze:

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content