Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący pakietu na rzecz odbudowy rynków kapitałowych

Jednym ze sposobów na odbudowę gospodarczą jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu kapitału na rynkach publicznych. Dlatego Komisja Europejska przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z koronawirusem.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. KE zaproponowała pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE. Przedstawione środki mają na celu wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym rynki kapitałowe będą mogły w łatwiejszy sposób pomagać europejskim przedsiębiorstwom w wychodzeniu z kryzysu. Pakiet zawiera propozycje ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących rynków kapitałowych, które sprzyjać będą większym inwestycjom w gospodarkę, umożliwią szybką rekapitalizację przedsiębiorstw i zwiększą zdolność banków do finansowania procesu odbudowy.

Pakiet ten obejmuje ukierunkowane zmiany rozporządzenia w sprawie prospektu (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securities-prospectus_en#prospectus-regulation), MiFID II (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/investment-services-and-regulated-markets-markets-financial-instruments-directive-mifid_en#mifid-2-and-mifir) i przepisów dotyczących sekurytyzacji (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securitisation_en#new-rules-for-simple-and-transparent-securitisation). Wszystkie te zmiany wpisują się w projekt dot. unii rynków kapitałowych, którego celem jest skuteczniejsza integracja krajowych rynków kapitałowych oraz zapewnienie równego dostępu do inwestycji i możliwości finansowania w całej UE.

Ukierunkowane zmiany w systemie prospektu emisyjnego ? prospekt UE na rzecz odbudowy: łatwy do sporządzenia ? łatwy do odczytania ? łatwy do weryfikacji

Prospekt emisyjny jest dokumentem, który spółki zamierzające wyemitować akcje lub obligacje muszą ujawnić swoim inwestorom. KE proponuje utworzenie ?prospektu UE na rzecz odbudowy? ? rodzaju skróconego prospektu ? dla przedsiębiorstw, które mają ugruntowaną pozycję na rynku publicznym. Ten tymczasowy prospekt byłby dla przedsiębiorstw łatwy do sporządzenia, dla inwestorów ? łatwy do odczytania, a dla właściwych organów krajowych ? łatwy do weryfikacji. W rezultacie prospekty emisyjne uległyby skróceniu ? z setek stron do zaledwie 30. Dzięki temu, zamiast dalej się zadłużać, przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej pozyskiwać kapitał, m.in. poprzez emisję akcji. Drugi zestaw ukierunkowanych zmian rozporządzenia w sprawie prospektu ma na celu ułatwienie pozyskiwania funduszy przez banki, które odgrywają zasadniczą rolę w finansowaniu odbudowy gospodarki realnej.

Ukierunkowane zmiany wymogów MiFID II dot. europejskich przedsiębiorstw

KE proponuje wprowadzenie pewnych ukierunkowanych zmian w wymogach MiFID II, aby zmniejszyć niektóre obciążenia administracyjne, z którymi borykają się inwestorzy w relacjach między przedsiębiorstwami. Mniej doświadczeni inwestorzy będą nadal tak samo chronieni jak dotychczas. Zmiany te dotyczą szeregu wymogów, które uznano za nadmiernie uciążliwe lub utrudniające rozwój europejskich rynków. Obecny kryzys sprawia, że jeszcze ważniejsze staje się zmniejszenie zbędnych obciążeń i zapewnienie nowych szans rynkom znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju. W związku z tym Komisja proponuje dostosowanie wymogów, aby zapewnić wysoki poziom przejrzystości wobec klientów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższych standardów ochrony i niewygórowanych kosztów przestrzegania przepisów dla europejskich przedsiębiorstw. Poza tym Komisja zainicjowała konsultacje publiczne w sprawie zmian dyrektywy delegowanej dotyczącej MiFID II celem zwiększenia zakresu badań w odniesieniu do emitentów o małej i średniej kapitalizacji oraz obligacji. W szczególności badaniami inwestycyjnymi należy objąć szerokie grono MŚP, aby zapewnić im odpowiednią widoczność, co pozwoliłoby przyciągnąć nowych inwestorów. KE proponuje również zmianę przepisów MiFID mających wpływ na rynki instrumentów pochodnych na produkty energetyczne. Ma to pomóc w rozwoju rynków energii denominowanych w euro ? co ma znaczenie dla międzynarodowej roli euro ? oraz umożliwić europejskim przedsiębiorstwom zabezpieczenie ponoszonego przez nie ryzyka, przy jednoczesnym zachowaniu integralności rynków towarowych, zwłaszcza rynków produktów rolnych.

Ukierunkowane zmiany w przepisach dot. sekurytyzacji

KE proponuje pakiet środków zmieniających rozporządzenie w sprawie sekurytyzacji i rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych. Sekurytyzacja jest narzędziem, za pomocą którego banki mogą tworzyć pule kredytów, przekształcać je w papiery wartościowe i sprzedawać je na rynkach kapitałowych. Celem tych zmian jest ułatwienie korzystania z sekurytyzacji na potrzeby procesu odbudowy Europy poprzez umożliwienie bankom rozszerzenia ich akcji kredytowej oraz usunięcie z ich bilansów ekspozycji nieobsługiwanych. Dzięki temu, że banki będą mogły przenieść część ryzyka związanego z kredytami udzielonymi MŚP na uczestników rynków, będą one mogły nadal kredytować MŚP. W szczególności Komisja proponuje stworzenie szczególnych ram regulujących prostą, przejrzystą i standardową sekurytyzację bilansową. Rozwiązanie to pozwoliłoby objąć tego rodzaju sekurytyzację traktowaniem ostrożnościowym, które odzwierciedla faktyczne ryzyko związane z tymi instrumentami. Ponadto Komisja proponuje usunięcie istniejących przeszkód regulacyjnych, co umożliwi objęcie sekurytyzacją ekspozycji zagrożonych. Może to pomóc bankom w odciążeniu ich bilansów dzięki usunięciu z nich ekspozycji nieobsługiwanych, których skala najpewniej wzrośnie ze względu na kryzys związany z COVID-19. Zmiany te są wynikiem szeroko zakrojonych prac i analiz przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2019 i 2020 r.

Dodatkowe informacje

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content